Adatkezelési tájékoztató
 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és a tájékoztató hatálya

Az Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) rendelkezései alapján kezeli.

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a https://zoldujsag.hu internetcímen elérhető honlap (a továbbiakban: honlap) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a weboldalán leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. Az adatkezelési tájékoztató értelmében a Felhasználó: a honlapon böngésző, a honlap szolgáltatásait használó, valamint az Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személy.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében a Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót a Felhasználó bármikor, a honlap alján megjelenő "Adatkezelési tájékoztató" feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozat legalján olvasható "A dokumentum letöltése/nyomtatása INNEN elérhető." szövegrésszel jelölt linkre kattintva menthető formátumban letöltheti és ki is nyomtathatja, valamint az aktuális állapotában a honlapon itt mindig elérheti és elolvashatja, amivel az Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

Egyes esetekben jogszabály kötelezi az Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat a Felhasználó.

 

Az Adatkezelő azonosítása

A https://zoldujsag.hu internet címen található honlapot a
Kontroll Média Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-690668
Adószám: 12522875-2-43
Közösségi adószám: HU12522875
Székhely: Magyarország - 1122 Budapest, Városmajor u. 10.
Levelezési címe: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 355.
KSH szám: 12522875-5814-113-01
E-mail cím: info@zoldujsag.hu

(a továbbiakban: az Adatkezelő) üzemelteti.

 

Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez és a honlap látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket (cookie) alkalmaz. Az Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre itt: "Tájékoztató a "sütik" (cookie) alkalmazásáról"

 

Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a honlapon feltüntetett e-mail cím(ek) használatával az Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.
A Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kezelt adatok körének meghatározása
Az e-mail üzenetet küldő a Felhasználó
- neve,
- e-mail címe,
- az üzenet tartalma.

Az adatkezelés célja az Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- üzenet írása
- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a honlapon feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
- a fenti módokon az Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit az Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

Az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Az Adatkezelő az üzenet megválaszolását vagy az igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével illetve az igény teljesítését követően az Adatkezelő törli az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a lentebb olvasható "Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés" részben írtak szerint alakul. Az adatok tárolásának módja az Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig történik.

 

Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett az a Felhasználó, aki a honlapon feliratkozik a hírlevélre. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltését követően a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat előtti négyzet bejelölésével adja meg. A Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. Erre a szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel a Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben a Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a honlap használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve.

Az Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.
A kezelt adatok körének meghatározása:
- vezetéknév
- keresztnév
- e-mail cím.

Az adatkezelés célja a hírlevelek küldése az Adatkezelő által a Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése az Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, valamint figyelemfelhívó ajánlatok és reklámcélú tartalmak küldését jelenti.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatoknak a Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli. Az adatok tárolása az Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán történik.

 

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre a honlapon megrendelést leadó a Felhasználók. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

Kezelt adatok körének meghatározásakor az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti. Természetes személy Felhasználó esetén:
- vezetékneve
- keresztneve
- telefonszáma
- e-mail címe
- számlázási címe
- kézbesítési név (ha eltér)
- kézbesítési cím (ha eltér)
- megrendelt termék(ek) megjelölése
- megrendelt termék(ek) vételára
- átvétel/kézbesítés módja
- fizetési mód
- megrendelés időpontja
- fizetés időpontja
- megrendeléskor a Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk.

Gazdálkodó szervezet megrendelő képviselője/kapcsolattartója esetén az adatok köre:
- kapcsolattartó vezetékneve
- kapcsolattartó keresztneve
- telefonszáma
- e-mail címe
- jelszó
- számlázási név (gazdálkodó szervezet neve)
- számlázási cím (gazdálkodó szervezet címe)
- gazdálkodó szervezet adószáma
- kézbesítési név (ha eltér)
- kézbesítési cím (ha eltér)
- a megrendeléskor esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk.

Online fizetés esetén a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait az Adatkezelő nem ismeri meg, azokat a Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg.

Az adatkezelés célja a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat az Adatkezelő 1 éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak a számlákon szereplő adatok (név, cím, a megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kézbesítés során az ehhez szükséges adatok (név, kézbesítési cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kézbesítés teljesítéséig tart. Az Adatkezelő a kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatok kézbesítést végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint a kézbesítést végző a továbbított adatokat csak a kézbesítés teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A kézbesítést végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk és polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, és erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat a Felhasználó. Az Adatkezelő által igénybevett szolgáltató lentebb, a jelen tájékoztató "Adatfeldolgozó igénybevétele" című részében található, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó honlapjuk elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat - például a Felhasználó és az Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzeneteit - az Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 évig, a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő elteltéig kezeli.

Az adatok tárolása az Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán történik, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokon.

 

Visszatérítéshez kapcsolódó adatkezelés

Pénzösszeg visszatérítés esetén, amennyiben a Felhasználó bankkártyával vagy más online fizetési szolgáltatással fizetett, akkor az igénybe vett fizetési szolgáltató útján kerül visszatérítésre az általa fizetett összeg. Amennyiben a Felhasználó banki átutalással fizetett vagy ilyen módon kéri a visszatérítést, akkor az Adatkezelő visszautalja számára az összeget.

Az adatkezeléssel érintettek köre a pénzvisszafizetéssel érintett megrendelést leadó a Felhasználók. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A kezelt adatok köre: 
- a megrendelés azonosító száma,
- a visszatérítendő összeg,
- a visszatérítés jogcíme,
- a Felhasználó neve,
- amennyiben a Felhasználó banki átutalással fizetett vagy bankszámlájára utalással kéri a visszatérítést, akkor a bankszámla száma.

Az adatkezelés célja: amennyiben szavatossági jog, elállási jog, jótállással kapcsolatos joggyakorlásról van szó, abban az esetben a visszatérítés jogcímétől függően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 23. § (1) bekezdésében, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 5. § (5), (6), illetve (7) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a visszatérítéshez kezelt fenti adatok egy részét az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, amelynek elteltét követően az adatokat az Adatkezelő 1 éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a bizonylatokon szereplő adatok (név, cím, a visszatérítéssel érintett termékre vonatkozó adatok és a visszatérített összeg).

A megrendelés során kezelt esetleges további - a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső - adatokat (például a Felhasználó és az Adatkezelő visszatérítéssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) az Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének - ami alapesetben a visszatérítéstől számított 5 év - elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Az adatok tárolása az Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán történik, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokon.

 

Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre a honlapon megrendelést leadó a Felhasználók. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A kezelt adatok köre a Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- számlázási címe,
- kézbesítési címe,
- telefonszáma,
- e-mail címe,
- a megrendelt áru(k) megjelölése,
- a megrendelt áru(k) vételára,
- átvétel/kézbesítés módja,
- fizetési mód,
- megrendelés időpontja,
- fizetés időpontja,
- megrendeléskor a Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk.

Az adatkezelés célja az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, amelynek elteltét követően az adatokat az Adatkezelő 1 éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, a megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

Az adatok tárolása az Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán történik, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokon.

 

Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés, az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése. A kezelt adatok köre a Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
- a panaszának részletes leírása, 
- a panaszban a Felhasználó által előadottak és minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
- a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok,
- a panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye és ideje,
- írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,
- e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,
- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
- esetlegesen a panasszal érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója.

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Más forrásból nem szerzi be az Adatkezelő a Felhasználó adatait. Az adatkezelés célja a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása, az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése. A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.
A Felhasználó panaszában előadott személyes adatokat tartalmazó információk a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.

A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet illetve a panaszra adott választ az Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg. A Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig megőrzi, majd ezt követően megsemmisíti. Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő 1 hónap elteltével az Adatkezelő törli az adatokat.

Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de az Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben az Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének - ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év - elteltéig kezeli, majd ezt követően törli az adatokat.
Az adatok tárolása Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán történik, a beterjesztés módjától függően pedig esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.

 

Fórum használatához kapcsolódó adatkezelés

A honlapon üzemelő fórum egy termékértékelési lehetőség hozzászólások formájában. A Felhasználó hozzászólásait szöveges formában teheti itt közzé. A honlapon működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és bejegyzések, valamint a hozzászólók neve a honlap minden látogatója számára látható módon jelenik meg. 

Tájékoztató a hozzászólásokban a Felhasználó által közölt adatok kezeléséről: az adatkezeléssel érintettek köre a honlapon hozzászólást közzétevő a Felhasználók. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.
A Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa hozzászólásában közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez. A Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett adatok köre: a Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései a közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő felhasználó neve és a hozzászóláshoz használt közösségi oldalon található profilképe is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért az Adatkezelő nem vonható felelősségre.

Amennyiben a Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy adatait teszi közzé, az ilyen harmadik személy adatainak az Adatkezelő honlapján történő közzététele és ily módon az Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében a Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet az Adatkezelő vélelmez. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért az Adatkezelő nem felelős.

Az adatkezelés célja a Felhasználók számára a honlap tartalmaival kapcsolatos információcsere és a véleményezés lehetővé tétele. A honlapon a fenti formában történő adatkezelés időtartalma az ott hozzászólást közzétevő Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának az Adatkezelő általi törlésével is. A Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása törlését az Adatkezelőtől, mely kérelmet az Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.
Az adatok tárolása az Adatkezelő informatikai rendszerében, a honlap felületén megjelenítve történik.

 

Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően

Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti az Adatkezelő.

Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
- az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen ha az érintett gyermek.

 

Az adatkezelés további lehetséges jogalapjai

Az adatkezelés jogalapja a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket az Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével és továbbításával járhatnak. Ez az Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a alapján az Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót.

Az Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal összefüggő - elektronikus kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül. Az Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet. Az Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, de ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további jellemzőiről a jelen tájékoztató elején található "Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés" része és a "Tájékoztató a "sütik" (cookie) alkalmazásáról" című dokumentum tájékoztat.)

Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés és egyéb címzett tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet.

 

Adatkezelések nyilvántartása

A hírlevélre feliratkozottak nyilvántartása a feliratkozó Felhasználóknak a jelen tájékoztató elején található, a "Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés" részben felsorolt adatait tartalmazza. Az adatok törlésére a leiratkozáskor, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonására, illetve adatainak törlésére vonatkozó kérelmének teljesítésekor kerül sor.

A megrendelést leadó Felhasználók nyilvántartása a tájékoztató elején található "Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés" részben felsorolt, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazza. A bizonylat megőrzéshez kapcsolódó adatok a törvény által előírt számvitellel kapcsolatos adatmegőrzési kötelezettség teljesítését követően, tehát a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben kerülnek törlésre. A további, megrendeléshez kapcsolódó adatok a szerződéskötést követő 5. év elteltét követően kerülnek törlésre.

Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint esetlegesen az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatvédelmi incidens nyilvántartás a személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint - törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén - az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében - a fent leírtak szerint - külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, az informatikai rendszerében tárolja az adatokat. 

 

Adattovábbítás

Az adattovábbítással érintettek köre a honlapon a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók, a honlap által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. Az adattovábbítás címzettje a

Global Payments Europe s.r.o.
Rövidített név: Global Payments s.r.o.
Cégjegyzékszám: C 244453
Adószám: CZ04235452
Székhely: 100 00 Praha 10, V Olšinách 626/80.
Postacím:  1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
E-mail: gpwebpay@gpe.cz
Honlap: https://globalpayments.com

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő honlapján igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

Adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke. A Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalásmegelőző és -felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni.
A Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalásmegelőző és -felderítő rendszert üzemeltetni tudja.

A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése, 
- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja, 
- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

Az Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés és az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése, de ez a Felhasználó érdeke is, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülésére. Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

A Felhasználó megrendelése során a kezelt adatok továbbításra kerülnek a titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, amit a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás a Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, és további érzékelhető hatást nem gyakorol rá. Az adatok továbbítása szükséges az itt leírt célok eléréséhez, és ez alkalmas a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása csak egy szükséges és arányos adatkezelési művelet. A továbbított adatok köre:
- vezetéknév,
- keresztnév,
- telefonszám,
- e-mail cím,
- cím,
- tranzakció egyedi azonosítója,
- a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek).

A fizetés során megadott adatokat a Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek az Adatkezelő birtokába. Az adattovábbítás célja a fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, valamint a felhasználók érdekeinek védelme érdekében végzett fraud-monitoring - az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer - működtetése és a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

A Global Payments Europe s.r.o. által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről - a többi között a jogalapjáról, céljáról, a kezelt adatok pontos köréről és az adatkezelés időtartamáról - a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://globalpayments.com oldalon.

Az Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek, és a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, csak hatóságoknak továbbít adatokat.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

A tárhely-szolgáltató esetén az adatfeldolgozással érintettek köre a honlapot meglátogató Felhasználók, a honlap által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Giganet Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Giganet Internetszolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 15-09-067789
Adószám: 12885316-2-15
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. fsz.
Telefon: +36 42 512 000
E-mail: info@giganet.hu
Honlap: https://giganet.hu

gazdasági társaságot, mint webhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók és szolgáltatások határozzák meg a konkrét adatkört az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja a honlap információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az ehhez szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.

Az adatfeldolgozás időtartama megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal. Az adatok feldolgozása elektronikus úton történik, és kizárólag a honlap informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.


A honlap fejlesztő esetén az adatfeldolgozással érintettek köre a honlapot meglátogató Felhasználók, a honlap által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

????AAAAAAAAAAAA????
Rövidített név:
Cégjegyzékszám:
Székhely:
Telefon:
Honlap:

gazdasági társaságot, mint a honlap fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja a honlap információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az ehhez szükséges honlap-szoftver program igénybevételével.

Az adatfeldolgozás időtartama megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal. Az adatfeldolgozás elektronikus úton történik, és kizárólag a honlap informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.


A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozással érintettek köre a honlapon hírlevélre feliratkozó Felhasználók, a honlap által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

????AAAAAAAAAAAA????
Rövidített név:
Székhely:
Telephely:
Postacím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti. Az adatfeldolgozás célja az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az adatfeldolgozás időtartama a Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatoknak a Felhasználó kérésére történő törléséig tart. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.


A termék kézbesítésével kapcsolatos adatfeldolgozással érintettek köre a papírra nyomtatott Zöld Újság előfizetés megrendelését választó Felhasználók. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: +36 1 767 8282
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Honlap: https://posta.hu

a megrendelt terméket kézbesítő gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kézbesítés végrehajtása) érdekében a Felhasználó alábbi adatait érinti:
- vezetéknév
- keresztnév
- telefonszám
- kézbesítési cím.

Az adatfeldolgozás célja a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kézbesítésének végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel.
Az adatfeldolgozás időtartama a kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart. Az adatok feldolgozása kizárólag a kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.


A számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozással érintettek köre a honlapon megrendelést leadó Felhasználók. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Billingo Technologies Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Telefon: +36-1/500-9491
E-mail: hello@billingo.hu
Honlap: https://billingo.hu

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját.

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, a kézbesítési díjat és az esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti. Az adatfeldolgozás célja az Adatkezelő által a számlák kiállításához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az adatfeldolgozás időtartama a számviteli törvényből fakadó bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8 évig - tart. Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti. 


Adatfeldolgozás más célra nem történik, és az Adatkezelő az itteni és a fentebb említett "Tájékoztató a "sütik" (cookie) alkalmazásáról" dokumentumban megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzáférési jog
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel (a lentebbi "A Felhasználó kérelmeinek teljesítése" részben leírtak szerint).

Az adatok hordozhatóságához való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A helyesbítéshez való jog
A
Felhasználó kérheti a kezelt adatainak helyesbítését, amit az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ilyenkor az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A törléshez való jog
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A Tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A Felhasználó kérelmeinek teljesítése

Az előző, "A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai" részben foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja az Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a lentebbi "Jogérvényesítés" részben foglaltak szerinti megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott leírtak szerint élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit az Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket az Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk benyújtását kérheti.

A Felhasználó a kérelmeit postai úton az Adatkezelő címére (Magyarország, 4401 Nyíregyháza, Pf.: 355.), vagy e-mailben az info@zoldujsag.hu e-mail címre juttathatja el. Az e-mailben küldött kérelmet az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó az Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor egy másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. Az e-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

Adatvédelem és adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

A látogatottság mérésének és a honlap használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat az Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, az ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, a megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

Ennek érdekében az Adatkezelő a honlap eléréséhez "https" sémájú biztonságos http protokollt használ, amellyel az internetes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően az Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, amikhez az Adatkezelő által meghatározott - a jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak a megfelelő és felelősségteljes kezelése.

 

Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

A https://zoldujsag.hu honlap jelen Adatkezelési tájékoztatója 2023. május 9-től hatályos.

 

A dokumentum letöltése/nyomtatása INNEN elérhető.